เนื้อแท้แห่งสุนทรียภาพ

The Kernel

Kernel หมายถึงเนื้อ หรือแก่น ของสิ่งต่างๆ เช่นแก่นของเมล็ดพืช เป็นส่วนสำคัญของสิ่งของเหล่านั้น แม้กระทั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Kernel ก็หมายถึงแก่นแกนที่เป็นหลักของโปรแกรมทุกโปรแกรม

เครื่องปั้นดินเผาทุกชิ้น มีดินผสมเป็นส่วนสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นแก่นของเครื่องปั้นดินเผาชิ้นนั้นๆ และที่มากกว่าก็คือเกือบทั้งชิ้นของเครื่องปั้นดินเผา คือดินผสม

ดินผสมจึงเป็นมากกว่าแก่นแกนของเครื่องปั้นดินเผา เป็นทั้งโครง เป็นทั้งเนื้อ เป็นทั้งพื้นผิว จนเรียกได้ว่า ดินผสมเป็นทุกส่วนของเครื่องปั้นดินเผา ไม่มีดินผสม ไม่มีเครื่องปั้นดินเผา

เมื่อเป็นส่วนสำคัญ ดินผสมจึงต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณ์และคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา

CPC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตดินผสมไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่เข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ครบถ้วน

ปรัชญาธุรกิจ

สร้างเนื้อแท้แห่งสุนทรียภาพแก่ทุกผลงานสร้างสรรค์

CPC มุ่งสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยการสร้างสรรค์และประยุกต์หลากหลายนวัตกรรมสู่การผลิตดินผสม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่างๆอย่างครบถ้วน

เรามุ่งหน้าสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตดินผสมในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า คู่ค้า ทรัพยากรบุคคล การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของสินค้า ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม