ประชาคม – Compound Clay

CPC กับประชาคม

CPC กับประชาคม

มุ่งสู่ความยั่งยืน

CPC Community เป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งของเรา ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และโอกาส แก่ประชาคมเซรามิคสถาบันการศึกษา ศิลปิน ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเชียน รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นข้างเคียงกับโรงงานและสำนักงานทุกแห่งของเรา

Professional Community

Academic & Artisan

CSR

CPC กับประชาคมธุรกิจ

CPC กับสถาบันการศึกษาและศิลปิน

กิจกรรมเพื่อสังคม

CPC Community เป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งของเรา ที่สนับสนุนและแบ่งปันแก่ชุมชนท้องถิ่นข้างเคียงกับโรงงานและสำนักงานทุกแห่งของเรา